2016-07-22

Archiwa, ewidencje i rejestry:

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Archiwa, ewidencje i rejestry:

 1. Rejestr delegacji
 2. Rejestr korespondencji
 3. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 4. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 5. Księga uczniów
 6. Ewidencja legitymacji szkolnych
 7. Zarządzenia dyrektora szkoły
 8. Rejestr wzorów druków obowiązujących na terenie placówki
 9. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 10. Rejestr wydanych zaświadczeń
 11. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości
 12. Decyzje dyrektora szkoły
 13. Listy pracowników
 14. Akta osobowe pracowników
 15. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 16.  Rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 17. Karta ewidencji czasu pracy
 18. Rejestr zamówień publicznych
 19. Księgi inwentarzowe
 20.  Księga kontroli
 21. Dzienniki lekcyjne
 22. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 23. Dzienniki nauczania indywidualnego
 24. Arkusze ocen uczniów
 25. Rejestr wypadków uczniów i pracowników
 26. Rejestr środków trwałych
 27. Rejestr umów
 28. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 29. Rejestr stanu bezpieczeństwa obiektu
 30. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 31. Rejestr szkoleń pracowników.
 32. Rejestr dochodów budżetowych.
Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w związku z obsługą księgowości:
 1. dokumentacja księgowa szkoły
 2. archiwum dokumentacji księgowej szkoły
 3. ewidencja podatku VAT - rejestr sprzedaży, zakupów
 4. rejestr druków ścisłego zarachowania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się